Panaszkezelés

Először írj nekünk a hello@wonderlabconcept.com címre és igyekszünk megoldani. Ha nem sikerül megoldást találni és nemesfémmel kapcsolatos a panasz akkor az alábbi törvényben előírt kötelező szabályozás vonatkozik ránk.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer leírása

Alapfogalmak

Munkáltató: Wonderlab concept Kft

Székhelye, postai címe:

 • Elektronikus levélcím:  hello@wonderlabconcept.com
 • Telefonszám: 00 20 2638963
 • Adószáma: 24165718-2-41
 • Nyilvántartási száma: PR7462/3/2020
 • Nyilvántartó hatóság: NEHITI
 1. Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

Munkáltató kijelenti, hogy a felelős személy teljesen független, pártatlan és elfogulatlan, valamint a összeférhetetlenségi és pártatlansági szabályoknak teljes mértékben megfelel.

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon a +36 20 2638963 telefonszámon teheti meg munkanapokon, szerdától szombatig 13:00 és 19:00 között, vagy személyesen ugyanezen időpontokban munkáltató székhelyén.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használunk rögzített rendszereket, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést -a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

 A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

 A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

 A fent foglalt határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatjuk. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálása mellőzésre kerül, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg, a bejelentést nem a 2023.évi XXV. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg, a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A Wonderlab concept Kft.. a bejelentés kivizsgálása során értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a 2023.évi XXV. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti visszaélések orvoslására.  Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

A Wonderlab concept Kft. a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

 Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Wonderlab concept Kft. garantálja az alábbiakat:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

 (1)

 1. a) a bejelentőnek,
 2. b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
 3. c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli

 A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

 (2) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 2023.évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 6. § (4) bekezdését alkalmazza.

 (3) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatait nem teszik megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

 (4) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

(5) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismeri meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztják meg.

 (6) A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatják a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítják, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

 (7) Az (1) és (2) bekezdést arra a személyre is alkalmazzák, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

(8) Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívják a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

(9) A Wonderlab concept Kft. a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A 2023.évi XXV. törvény adatvédelmi és adatkezelési előírásainak a Wonderlab concept Kft. teljeskörűen megfelel és azok szerint jár el.

 

Adatvédelmi szabályzat kiegészítés

Vállalkozásunk 2023. december 17-től belső visszaélés bejelentési rendszert működtet, amiben az alább felsoroltokat garantálja.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

 (1)

 1. a) a bejelentőnek,
 2. b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
 3. c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeljük.

 A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul töröljük az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

 (2) A cégünk belső visszaélés-bejelentési rendszere keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 2023.évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 6. § (4) bekezdését alkalmazza.

 (3) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatait nem tesszük megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

 (4) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

(5) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismeri meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztják meg.

 (6) A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatják a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítják, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

 (7) Az (1) és (2) bekezdést arra a személyre is alkalmazzuk, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

(8) Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívják a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

(9) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A 2023.évi XXV. törvény adatvédelmi és adatkezelési előírásainak Vállalkozásunk,. teljeskörűen megfelel és azok szerint jár el. Fenti előírásokat magunkra is kötelezőnek ismerjük el.

A 2023.évi XXV. törvényben előírt kötelezettségünknek az alábbi link
segítségével teszünk eleget:

https://regisztracio.panaszmester.hu//1527/hibabejelento.php